Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PERIBAHASA MADURA BAGIAN 2 (SELESAI)

 MACAM-MACAM PERIBAHASA MADURA BAGIAN 2
Hai Niciser, seperti janji saya sebelumnya, saya akan memposting lagi macam-macam peribahasa (Parebasan) madura yang ada di Madura dan biasa dipakai oleh masyarakat madura. Peribahasa (Parebasan) tidak dapat dibahasakan, diubah, atau menyalin dari Bahasa lain, karena setiap bangsa mempunyai Parebasan sendiri-sendiri. Peribahasa di madura sangat banyak. Contoh dalam kalimat “Oreng rowa akantha jajjalang nyander ka damar, sela kennenganna olar gi’ e entare” (orang itu seperti laron mendekat ke lampu, sudah tau sarang ular masih di dekati”) maksud dari kalimat yang dicetak tebal adalah mencelakakan diri sendiri, karena sudah tau sarang ular masih saja mendekat untuk mencarinya.

Berikut ini akan saya beri contoh peribahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-haari oleh masyarakat madura. Untuk pengertian Peribahasa dan posting sebelumnya tentang peribahasa, bisa dilihat DISINI.

Baik Niciser,  yuk kita simak Bersama macam-macam peribahasa madura bagian ke 2

 

Peribahasa Madura

Maksud dalam Bahasa Madura

Maksud dalam Bahasa Indonesia (Terjemahan)

Anjala sotra

Ekoca’agi dha’ oreng se ngalakone settong hal monggu dha’ oreng laen kalaban akkal alos, sopaja ngaolleyagi pa-apa se ekareppagi dhari oreng gella’

Diumpamakan kepada orang yang melakukan sesuatu hal kepada seseorang tetapi ingin mendapatkan apa yang dinginkan dari orang itu.

Apoy rebbang epasange panyonyoran

ekoca’agi dha’ oreng se teppa’na anapso e nas-panase

Diumpamakan kepada orang yang emosi semakin di panas-panasi

Akantha apoyya bu’na buncet

Ekoca’agi dha’ oreng se ta’ andhi’ hak agigir ka oreng laen

Diumpamakan kepada orang yang tidak punya hak memarahi orang lain

Akantha babathang ngajak mate / akantha gadebbung ngajak lottho’

Ekoca’agi dha’ oreng jahat ngajak dha’ oreng se becce’ alako juba’

Diumpamakan kepada orang yang jahat mengajak orang baik-baik untuk melakukan kejahatan

Badha eabas tadha’ e tenggu

Ekoca’agi dha’ oreng se andhi’ settong barang, nangeng ta’ olle kaontongan

Diumpamakan kepada orang yang mempunyai sesuatu barang yang tidak ada untungnya atau percuma

Badha tongka’ badha dhai

Ekoca’ agi dha’ oreng se ada’-bida’agi otabana pele kase

Diumpamakan kepada orang yang sering membanding-bandingkan atau pilih kasih

Tadha’ aeng agili ka olo

Ekoca’agi dha’ oreng se tabiadda noron ka oreng towana

Diumpamakan kepada orang yang tabiatnya sama dengan orang tuanya

Abaddha’ e dhalem aeng

Kalakowan se ta’ aguna

Apa yang di kerjakan tidak berguna

Ta’tao lebat e babana beringin korong

Ekoca’agi dha’ oreng se ta’tao tatakrama

Diumpamakan kepada orang yang tidak tau tatakrama, sopan santun

Akantha bellu’ abangbang

Ekoca’agi dha’ tokang tepo se bannya’ akkalla, penter ter-moter caca

Diumpamakan kepada tukang tipu yang banyak akalnya, dan banyak bicara

Akantha caceng ngalodhu’ komere

Ekoca’agi dha’ pa-apa se mostahel kadaddiyanna

Diumpamakan kepada sesuatu kejadian yang mustahil

Mara din-dadin anyar

Ekoca’agi dha’ oreng se ce’ sele’na nyare kabar

Diumpamakan kepada orang yang pandai bergosip

Gunong na’nong bato kaletthak

Ekoca’agi dha’ oreng se ta’ tao pa-apa

Diumpamakan kepada orang yang tidak tahu apa-apa

Akantha galudhuk nemor

Gigirra oreng se ta’ sakera

Diumpamakan kepada orang yang sangat-sangat marah sampai menjerit-jerit. (Emosi tingkat tinggi)

Akantha jajjalang nyander ka damar / akantha juko’ maso’ ka bubu

Okoca’agi dha’ oreng se nyare calaka’ dibi’

Diumpamakan kepada orang yang mencelakakan diri sendiri

Nyare jarum e pettengnga

Ekoca’agi dha’ oreng se re-nyare salamna oreng laen

Diumpamakan kepada orang yang mencari-cari kesalahan orang lain

Oreng sabbar nompa’ jikar

Ekoca’agi dha’ oreng se narema papasthen dari se kobasa

Diumpamakan kepada orang yang nerima, ikhlas, segala ketentuan dari yang maha kuasa

Alake matong

Ekoca’agi dha’ oreng bine’ se noro’ patona oreng lake’ se ella andhi’ bine

Diumpamakan kepada perempuan yang patuh,nurut, cinta, kepada laki-laki yang sudah beristri

Ngala’ elmona tangguk

Ekoca’agi dha’ oreng se ngala’ nyamanna dibi’

Diumpamakan kepada orang yang seenaknya sendiri

Akantha parao ta’ nemmo angen

Ekoca’agi dha’ oreng se akalenjar ta’ nemmo tojjuwwan

Diumpamakan kepada orang yang jalan-jalan tetapi tidak ada tujuan.

Akantha pate’ atae e tomangnga

Ekoca’agi dha’ maleng se ngeco’ e kampongnga dibi’

Diumpamakan kepada pencuri yang mencuri di daerahnya sendiri

Rampa’ naong beringin korong

Ekoca’agi dha’ oreng se sogi sarta soka atatolong dha’ oreng se malarat

Diumpamakan kepada orang yang kaya yang suka memberi atau bersedekah kepada orang miskin

Tajem ta’ egangse

Ekoca’agi dha’ oreng se penter  ta’ aguru

Diumpamakan kepada orang yang pintar tetapi tidak berguru

Tao mandhi ka olo

Ekoca’agi dha’ reng bine’ se ella ballik pas tao a dandan

Diumpamakan kepada perempuan yang sudah baligh dan tau berdandan

 

            Baiklah Niciser, itulah macam-macam peribahasa Madura. sebenarnya masih banyak lagi peribahasa-peribahasa madura yang belum saya ketikkarena terlalu banyaknya. Semoga sekelumit peribahasa ini bisa menjadi pembelajaran kepada teman-teman, siswa dan siswi untuk lebih mengetahui tentang Bahasa madura.

Sekian Niciser, salam Literasi.


Post a Comment for "PERIBAHASA MADURA BAGIAN 2 (SELESAI)"